KP-Pilot Beemster Boeren

De Beemster gebiedspartijen (10 Beemster akkerbouwers, WL&D, Gemeente Beemster, HHNK, Provincie Noord-Holland en Rabobank Kring NHN) hebben tijdens de landelijke KPI pilot in 2021 voor de Akkerbouw Beemster de onderstaande KPI’s Kringlooplandbouw geïdentificeerd op basis waarvan de meeste impact op bedrijfsniveau kan worden gemaakt.

 

1.   Herkomst inputs

2.   Bodemkwaliteit

3.   O.S.

4.   Energiebalans

5.   Gewasbeschermingsmiddelen

6.   Natuur (Biodiversiteit enLandschapselementen)

Dat wil niet zeggen dat deandere KPI niet van belang zijn om te meten, maar de streefwaarden worden opgebiedsniveau meer gezien als een uitgangspunt waaraan moet worden voldaan. 

In 2022 en 2023 willen we de KPI set (1 t/m6) binnen de KPI methodiek verder onderzoeken op meetbaarheid, stuurbaarheid en beloonbaarheid. In de praktijk wordt daarom de methodiek getest. Deze pilot kan ondersteund worden door het expertteam Voedselvisie Provincie Noord-Holland waarmee een breed scala aan kennis beschikbaar is op het gebied van regeneratieve landbouw als wel kringlooplandbouw en korte ketens. In dit team zijn vertegenwoordigd experts vanuit de provincie Noord-Holland, Land&Co, WUR, LBI, Boerenverstand en CLM.

We onderzoeken de integratie van de KPI systematiek met bestaande structuren zoals het landbouwportaal Noord-Holland (stimuleren op maatregelenniveau en coaching)en het Data Value Center Agri & Food (datadeel- en kennis omgeving op regionaal niveau).